Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden
1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
opdrachtgever: de persoon/organisatie die opdracht geeft
opdrachtnemer: Bij Lau Coaching

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. Opdrachtnemer houdt zich aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.

3. Totstandkoming van de opdracht
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen.

4. Uitvoering van de opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een coach verwacht mag worden. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.

5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtnemer, opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal opdrachtnemer de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Opdrachtnemer registreert de NAW-gegevens van de opdrachtgever en de behandelingsgegevens in een elektronisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 7 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Opdrachtnemer hanteert een privacyverklaring volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verklaring is beschikbaar via de website www.bijlau.nl

Opdrachtnemer is bevoegd materiaal uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.

6. Annuleren
De opdrachtgever krijgt na elke sessie een mail waarin de datum en het tijdstip van de eerstvolgende sessie staan vermeld. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd of verzet door de opdrachtgever (in geval van een afspraak op de maandag geldt een annuleringstermijn van uiterlijk vrijdag tot 18.00 uur voorafgaand aan de afspraak). Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. In geval van ziekte van de opdrachtgever of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat de gelegenheid tot 2 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. De coach behoudt zich het recht voor om afspraken te verzetten mocht dit noodzakelijk blijken voor de eigen bedrijfsvoering, scholing, ziekte of dringende persoonlijke omstandigheden.

Mocht opdrachtnemer tijdens het coachtraject zaken of ziektebeelden vermoeden die niet onder zijn of haar werkterrein of deskundigheid vallen, dan wordt opdrachtnemer daarop geattendeerd en desgewenst naar een deskundige doorverwezen. De consequenties daarvan voor het traject zullen in goed overleg worden vastgesteld.

Opdrachtnemer behandelt geen cliënten die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen door een arts voorgeschreven). Indien de opdrachtgever bij aanvang van de sessie onder invloed blijkt te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

7. Betaling
Opdrachtgever ontvangt na elke sessie per e-mail een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden en in ieder geval voor de eerstvolgende sessie, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

8. Opzeggen
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

9. Offertes
Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

10. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door opdrachtnemer verrichte diensten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade die de cliënt lijdt ten gevolgen van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
Opdrachtnemer ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van de opdrachtgever, waarbij het voorkomt dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van de opdrachtgever te ondersteunen. De opdrachtgever blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van de opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Ik ben geregistreerd als Erkend Coach bij StiR, een onafhankelijk keurmerk voor professioneel begeleiders in Nederland. StiR bewaakt de kwaliteit van coaches, zodat jij weet dat je hulpvraag in vertrouwde en professionele handen ligt. Voor meer informatie, zie www.stir.nu